30

2021

-

08

The results of the activity were publicized | "Celebrating the Centennial of the Founding of the Party and Learning the History of the Party" The prize-winning question-and-answer activity was awarded


The award-winning contest of "Celebrating the Centennial of the Founding of the Party and Learning the History of the Party" by the China Science and Technology Policy Research Association has been successfully concluded. The list of winners (sorted by surname strokes) is as follows. Thank you for your active participation! Prizes for the event will be mailed in the near future, please check it carefully!

 
 
 

Awards

Name

First Prize

Wang Guixiang

Wang Hailong

Zhu Huagang

Shenzhi Peak

Zhu Painting

Zhu Bixia

Sun Fenfen

Li Jin

Wu Yaling

Zhang Yang

Zhang Zhenwei

Zhang Xuan

Gao Jiping

Guo Bin

Zhuguanfu

Second prize

Ma Bailian 

Wang Jingying

Feng Zhigang

Ren Yuanyuan

Liu Shen

Licensing

Li Chuncheng

Li Yanbo

Li Zhe

Li Tingting

YANG Yaowu

Song Chao

Lin Xiaoai

Zhou Xiaoling

Meng Yue

Rong Bin

Qin Changjiang

Xu Fang

Tang Geng Yan

Tang Li

Zhu Huagang

Huang Nan

Gong Yi

Cui Miao

Liang Yuanliang

Liao Yu

Dai Zhihua

Third Prize

Dunsgar

Bao Yu includes

Zhu Jiaqi

Liu Anrong

Li Haixia

Yang Jie

Cen Chaoyang

Zhang Rui

Chen Yinzheng

Chen Yue

Yan Da Yang

Cao Xijing

Han Yin

Xie Caixia

Key words: