Your current location:

Council Party Committee


Party Secretary: Mu Rongping

Deputy Secretary: Xue Lan

Secretary of the Commission for Discipline Inspection: Li Lianshui

Members: Li Yuan, Wen Ke, Chen Kaihua